Wrzesień 2019 rok
01.02.22 - 14.03.22
          
[8 I]
16 VII
[28 I]
Urodziny Rachel
Wątek otwarty dla wszystkich
06 IX
[03 III]
Lekcja Numerologii
Lekcja dla VII rocznika
0000
0000
0000
0000
  Kolejny rok dobiega końca.
  Rok, który był wyjątkowy, taki w którym wiele się zmieniło, ale też taki, który przynosi nadzieję na nowy, lepszy początek.
  Przede wszystkim nasza Hogwarcka kadra uległa dużemu przerzedzeniu. Przeciwko dyrektorowi Darby’emu wystosowano zarzuty korupcji, nepotyzmu jak i ogólnego łamania prawa, w które zamieszanych było część nauczycieli. Z powodu licznych skandali został on odsunięty od władzy, a w miejsce profesorów ściśle współpracujących z nim, zatrudniono nowych. Mamy wciąż z tego powodu braki w kadrze, ale nowa pani Dyrektor robi co w jej mocy aby Hogwart stał się lepszym miejscem.
  Nadszedł też czas aby ogłosić wyniki na które wszyscy czekali — kto zdobywa Puchar domów?
  Z radością pragniemy ukoronować dom, który zdobył największą ilość punktówy, wykazał się wkładem i zaangażowaniem w życie swojej małej społeczności i doprowadzili ją na szczyt. W tym roku szkolnym zwycięzcą z 1062 punktami zostaje Hufflepuff! Wszystkim mieszkańcom domu Borsuka gratulujemy, a pozostałych zachęcamy by podążali ich śladami. Drugie miejsce z 989 punktami zajmuje Ravenclaw, trzecie miejsce z 874 punktami Gryffindor i czwarte miejsce należy do Slytherinu z 834 punktami.
  Lato nadchodzi, wszystkim wam życzymy mnóstwa przygód, dobrej zabawy i wypoczynku. Pragniemy was jednak prosić o roztropność i uwagę, byśmy mogli się spotkać wszyscy po wakacjach. Na wyspach dzieje się wiele dziwnych rzeczy, uważajcie na siebie, nie podejmujcie zbędnego ryzyka i przede wszystkim pamiętajcie, że to od waszych decyzji zależy, czy uda wam się spędzić szczęśliwe lato.

EpiskeyQuidditch
#1
[T?o][Tytu?=Ogólne postanowienia dotycz?ce rozgrywki]
?1.1. Podczas oceniania meczy MG bierze pod uwag? tre?? logiczn? postów, zaanga?owanie i pomys?owo?? graczy, oraz posiadane przez nich statystyki.
?1.2. Do rozegrania meczu potrzeba minimum trzech aktywnych cz?onków dru?yny. Reszt? dru?yny uzupe?nia si? graczami o liczbie punktów U równej:
???A. ?redniej punktów graczy na boisku za wyj?tkiem najlepszego gracza — pierwszy gracz NPC.
???B. ?redniej liczby punktów aktywnych graczy swojej dru?yny — drugi i trzeci NPC.
???C. Najni?szej liczby punktów z dru?yny przeciwnej — czwarty gracz NPC.
?1.3. W wypadku, gdy obie dru?yny maj? tak? sam? ilo?? aktywnych graczy, przyjmuje si?, ?e wszyscy NPC posiadaj? takie same zdolno?ci, a ich rzuty przeliczane s? bez uwzgl?dniania bonusuów.
?1.4. Posty zawodników maj? zawiera? od oko?o 100 do 350 s?ów. Posty MG pojawiaj? si? maksymalnie co 36h, a ca?a rozgrywka trwa max. 3 tygodnie czasu realnego. Je?eli nie dojdzie do z?apania znicza, wygrywa dru?yna, która zdoby?a wi?cej punktów lub, w przypadku remisu, ma wy?sz? ?redni? punktów z U (za ka?d? specjalizacj? z miotlarstwa dodajemy do tego wyniku +15).
?1.5. Przez ca?y czas trwania meczu obowi?zuj? statystyki posiadane przez graczy w momencie jego rozpocz?cia.
?1.6. Mecz podzielony jest na rudny, a ka?da runda na bloki. Wyró?niamy:
??A. Blok Kafla
??B. Blok T?uczków
??C. Blok Znicza.
?1.7. Mecz rozpoczyna Mistrz Gry: za pomoc? rzutu kostk? okre?la, która dru?yna zaczyna mecz (liczba parzysta = jako pierwsza pi?k? zdobywa dru?yna domu zaczynaj?cego si? na wcze?niejsz? liter? alfabetu).
?1.8. Wszyscy gracze maj? obowi?zek napisa? minimum jednego posta w ka?dej rundzie. Wyj?tek stanowi? szukaj?cy, którzy mog? nie pisa? postów a? do momentu pojawienia si? z?otego znicza na boisku, oraz obro?cy, je?eli nie s? atakowane ich p?tle.
?1.9. MG mo?e wtr?ci? si? w dowolnym momencie, graczom których uwzgl?dni przys?uguje dodatkowa kolejka.
?1.10. MG podsumowuje ka?dy blok oraz ka?d? rund?, informuj?c o rozpocz?ciu kolejnej, a tak?e aktualnym wyniku punktowym.
?1.11. Dopuszcza si? przerwanie gry na wniosek kapitana dowolnej dru?yny, a czas przerwy zale?y od d?ugo?ci trwania meczu. Przerwa wyd?u?a czas realny rozgrywania meczu o dwa dni. Ka?dy kapitan mo?e poprosi? o max 2 przerwy w ci?gu ca?ego meczu.
???A. 3h (5 kolejek MG) — 10 minut (max 2 kolejki przerwy)
???B. 6h (10 kolejek MG) — 30 minut (max 3 kolejki przerwy)
???C. 12h i wi?cej (20+ kolejek MG) — 2h (max 6 kolejek przerwy)
?1.12. W meczach trwaj?cych d?u?ej ni? 12h istnieje mo?liwo?? wymiany graczy (fabularnie gra taka musi trwa? przynajmniej 20 postów MG).
?1.13. Ka?da ze szkolnych dru?yn mo?e mie? maksymalnie 4 graczy rezerwowych.
?1.14. Je?eli który? z graczy straci przytomno?? lub spadnie z miot?y, nie mo?na go wymieni? na innego. Wyj?tkiem jest sytuacja, w której u?ytkownik bior?cy udzia? w meczu nie wchodzi na forum lub zg?asza nieobecno??, wtedy istnieje mo?liwo?? zast?pienia go innym.
?1.15. Jeden celny rzut do p?tli jest równy 30 punktom, a z?apanie znicza — 150. [/t?o]

[t?o][Tytu?=Zasady gry]
[Tytu?=Postawy Mechaniki]
?2.1. Podstawowym rzutem w grze, o ile nie jest napisane inaczej, jest rzut ko?ci? k100.
?2.2. Do wyniku z rzutu dolicza si?:
??A. +U — liczb? punktów posiadan? przez posta? w zakresie Umiej?tno?ci, przy czym:
???? postaci nie posiadaj?ce specjalizacji z Miotlarstwa: max 10 punktów;
???? postaci posiadaj?ce poziom zaawansowany z Miotlarstwa: max 15 punktów;
???? postaci posiadaj?ce poziom mistrzowski z Miotlarstwa: max 20 punktów;
???? postaci posiadaj?ce poziom legendarny z Miotlarstwa: max 40 punktów;
??B. +8 — za posiadan? specjalizacj? z Miotlarstwa na poziomie zaawansowanym;
??C. +10 — za posiadan? specjalizacj? z Miotlarstwa na poziomie mistrzowskim;
??D. +12 — za posiadan? specjalizacj? z Miotlarstwa na poziomie legendarnym;
??E. +5 — za ka?dy z posiadanych bonusów, które pasuj? do danego zagrania;
?2.3. Wynik rzutu, po doliczeniu punktów bonusowych, < 20 wi??e si? z upadkiem z miot?y.
?2.4. Bloki poszczególnych pi?ek ko?cz? si? w momencie, gdy zako?czona zostanie ich rola w grze lub gdy wszyscy zawodnicy wykonali swoje rzuty w danej kolejce: tj. zosta? wykonany rzut na obr?cz, oba t?uczki zosta?y uderzone dwukrotnie, itd.
?2.5. OPIS URAZÓW
?2.6. OPIS ZM?CZENIA — ujednoli?my, PLZ
?2.7. WYKORZYSTANIE BONUSÓW
??A. Bonus celno??
??B. Bonus si?a
??C. Bonus spostrzegawczo??
??D. Bonus strategia
??E. Bonus szybko??
??F. Bonus zwinno??

[Tytu?=Blok kafla]
?3.1. Zawodnik, który rozpoczyna blok, w swoim po?cie rzuca ko?ci? k3. Wynik rzutu decyduje o tym, ile poda? musi zosta? wykonane przed ewentualn? prób? rzutu na obr?cz. Przez zawodnika rozpoczynaj?cego blok rozumie si? osob?, która zosta?a wyznaczona przez Mistrza Gry.
??A. k3 = 1 — zawodnik edytuje swojego posta, wykonuj?c rzut ko?ci? k100, aby wykona? samodzieln? szar?? na obr?cze (w przebiegu rzutu przyznawany jest tylko, je?eli jest on posiadany, bonus "szybko??" w liczbie +5) lub rzut podstawowy na podanie do kolejnej osoby z dru?yny;
??B. k3 = 2 — musz? zosta? wykonane dwa podania pomi?dzy cz?onkami tej samej dru?yny;
??C. k3 = 3 — musz? zosta? wykonane trzy podania pomi?dzy cz?onkami tej samej dru?yny.
?3.2. Rozgrywka ?cigaj?cych zawsze przebiega w ustalonej przez Mistrza Gry kolejno?ci:
???Gracz 1. dru?yny A ? podaje do gracza 2, nie musi rzuca?.
???Gracz 2. dru?yny A ? rzut na powodzenie ?apania d100 + bonusy.
???Gracz 1. dru?yny B ? próba przej?cia/uniemo?liwienia zagrania.
???Gracz 2. dru?yny B ? próba przej?cia/uniemo?liwienia zagrania.
?3.3. Je?eli gracz B1 odniós? sukces przy przej?ciu, nie ma konieczno?ci, by gracz B2 pomaga? mu w wykonaniu manewru. Wtedy gracz 1B edytuje swojego posta, rzucaj?c w nim na ilo?? wymaganych do rzutu poda? (jak opisano w punkcie 3.1.) i rozpoczyna kolejk? od nowa:
???Gracz 2. lub gracz 3. dru?yny B ? rzut na powodzenie ?apania d100 + bonusy;
???Gracz 1. dru?yny A ? próba przej?cia/uniemo?liwienia zagrania d100 + bonusy.
???Gracz 2. dru?yny A ? próba przej?cia/uniemo?liwienia zagrania d100 + bonusy.
?3.4. Rzut na obr?cz wykonuje gracz, który jako ostatni z?apa? pi?k?, je?eli przeciwnikom nie uda?o si? jej przechwyci? (rzuty opisane w punkcie 3.2. ). Wykonuje tym samym jeden rzut ko?ci? d100 + bonusy, który mo?e zosta? skontrowany jedynie przez Obro?c? (lub t?uczek).
?3.5. Zawodnik podaj?cy pi?k? do innego gracza nie musi rzuca? na powodzenie akcji, gdy? trzyma ju? j? w r?kach. Przyjmuj?cy gracz rzuca na powodzenie ?apania.

[tytu?=Blok T?uczków]
?4.1. Ka?dy blok t?uczków obejmuje po jednym odbiciu danego t?uczka przez obie dru?yny. Tj.:
??A. T?uczek I i II atakuj? zawodników dru?yny A: blok t?uczków b?dzie obejmowa? obron? przez pa?karzy dru?yny A, oraz (w razie powodzenia) odpowied? ze strony dru?yny B.
??B. T?uczek I atakuje dru?yn? A, a t?uczek II dru?yn? B: blok t?uczków b?dzie obejmowa? ochron? pa?karzy dru?yny A przed t?uczkiem I, ochron? pa?karzy dru?yny B przed t?uczkiem II, oraz odpowiednio: kontr? dru?yny B przed t?uczkiem II i dru?yny A przed t?uczkiem I.
?4.2. T?uczkami steruje MG.
?4.3. Pierwszy cel t?uczków ustalany jest na podstawie rzutu wykonywanego z konta MG. Nast?pnie ka?dy z pa?karzy mo?e celowa? w dowolnego gracza dru?yny przeciwnej, za wyj?tkiem obro?cy, je?eli nie jest to kolejka, w której odbywa si? rzut do obr?czy.
?4.4. Obra?enia zadane przez pi?k? zale?? od si?y atakuj?cego (punkty umiej?tno?ci oraz posiadane bonusy), a tak?e zachowania innych zawodników na boisku. Ocenia j MG.
?4.5. Ka?dy pa?karz mo?e w danym bloku odbi? t?uczek jeden raz.
??A. Wyj?tkiem s? sytuacje, gdy dana dru?yna ma tylko jednego aktywnego gracza na tej pozycji.
??B. Je?eli pa?karz wykonuje drugi rzut w danej rundzie, przys?uguj? mu tylko dodatkowe punkty wnikaj?ce z posiadanego ewentualnie bonusu.
?4.6. Kolejno?? rzutów jest nast?puj?ca:
??A. Pa?karz A1: 1 rzut na odbicie we w?a?ciwym kierunku: ko?? k10 ? 6; je?eli rzut si? powiedzie, nale?y edytowa? posta i doda? podstawowy rzut na si?? (ko?? k100 z obowi?zuj?cymi bonusami).
??? Pa?karz B1: obrona zawodnika tj. rzut ko?ci? podstawow? (zgodnie z punktem 2.2.); obrona jest zako?czona sukcesem, je?eli rzut B1 > A1.
Je?eli obrona nie jest skuteczna, mo?e podj?? jej si? pa?karz B2 zgodnie z punktem 4.4.;
Je?eli obrona jest skuteczna, gracz B1 rzuca k10 na odbicie we w?a?ciwym kierunku (musi by? ? 6) i w momencie powodzenia rzut podstawowy (zgodnie z punktem 2.2.) na si??;
??B. Je?eli rzut na si??, po dodaniu bonusów < 25 lub rzut na odbicie = 1, pa?karz próbuj?cy odbi? t?uczek jest kontuzjowany.
?4.7. Je?eli jest on > 1, do rzutu na odbicie we w?a?ciwym kierunku (k10) dolicza si? za posiadanie specjalizacji z miotlarstwa:
??A. Na poziomie zaawansowanym +1 punkt;
??B. Na poziomie mistrzowskim +2 punkty;
??C. Na poziomie legendarnym +3 punkty;
?4.8. Pa?karze maj? max 24h na wyprowadzenie obrony.
?4.9. Zawodnik, w którego zosta? wycelowany t?uczek, mo?e spróbowa? unikn?? go samodzielnie. Rzuca wtedy kostk? k10.
???A. Je?eli wypadnie liczba oczek równa 3, skutecznie unikn?? ataku i mo?e kontynuowa? manewr.
???B. Je?eli wypadnie liczba oczek równa 2 lub 9 skutecznie unikn?? ataku, ale straci? pi?k? lub mo?liwo?? przej?cia jej.
???C. Je?eli wypadnie liczba oczek równa 10, a pa?karze nie odnie?li sukcesu w obronie, traci przytomno?? i zostaje wy??czony z gry.
???D. Je?eli wypadnie inny wynik — gracz zosta? trafiony i odniós? kontuzj? zale?nie od rzutu na si?? przez pa?karza, który go zaatakowa?.
?4.10. Je?eli przez 36h od ataku dru?yna atakowana nie zareaguje, MG zak?ada, ?e t?uczek trafi? w cel.
?4.11. Ci??ko?? kontuzji po trafieniu przez t?uczek zale?y od wyniku rzutu na si?? osoby, która go odbi?a.
???4.11.1. 1-39 — lekki uraz nie wykluczaj?cy z gry;
????A. W momencie uzyskania wi?cej ni? jednej kontuzji tego typu, MG mo?e zarz?dzi? punkty ujemne do rzutów: od -5 do -20;
????B. Podpunkt ten obejmuje przede wszystkim st?uczenia i drobne urazy organów wewn?trznych z nich wynikaj?ce, bez powa?nych nast?pstw w pó?niejszym czasie.
???4.11.2. 40-79 — uraz nie wykluczaj?cy z gry, ale znacznie utrudniaj?cy jej kontynuacj?;
????A. Utrata wszystkich bonusów wliczanych do rzutu podstawowego.
????B. Przy uzyskaniu 2 urazów tego typu, zawodnik nie jest w stanie kontynuowa? gry.
????C. Podpunkt ten obejmuje g?ównie z?amania, które mog? dawa? nast?pstwa w pó?niejszym czasie (do 1 miesi?ca rekonwalescencji z ewentualnymi utrudnieniami w funkcjonowaniu w ?yciu codziennym).
???4.11.3. 80-119 — ci??ki uraz wykluczaj?cy z gry;
????A. Wykluczenie z danej rozgrywki.
????B. Od miesi?ca do dwóch rekonwalescencji z utrudnieniami w funkcjonowaniu w ?yciu codziennym.
???4.11.4. 120-149 — bardzo ci??ki uraz wykluczaj?cy z gry;
????A. Wykluczenie z danej rozgrywki.
????B. Od dwóch do pi?ciu miesi?cy rekonwalescencji z utrudnieniami w funkcjonowaniu w ?yciu codziennym.
???4.11.5. 150+ — uraz wykluczaj?cy na sta?e z gry lub ?miertelny.

Znicz
?5.1. Pi?ka pojawia si? w grze w momencie, w którym na dowolnej kostce wypadnie 7 oczek lub zostanie rozegrane 6 kolejek (postów MG).
?5.2. W pierwszym po?cie po pojawieniu si? znicza szukaj?cy rzucaj? kostk? k10. Aby wypatrzy? znicz nale?y wyrzuci? przynajmniej 6.
???A. +1 za specjalizacj? z Miotlarstwa
???B. +2 punkty za poziom mistrzowski z Miotlarstwa
???C. +3 punkty za posiadanie bonusu ze spostrzegawczo?ci
??????Podpunkty nie kumuluj? si?.
?5.3. Je?eli ?adnemu z graczy nie powiedzie si?, odczekuj? oni 24h i mog? rzuci? ponownie.
?5.4. Je?eli tylko jeden z graczy wypatrzy znicz, ?eby go z?apa? rzuca kostk? k10. Wynik 9 lub 10 ko?czy mecz.
???A. +1 za specjalizacj? z Miotlarstwa
???B. +2 punkty za poziom mistrzowski z Miotlarstwa
???C. +3 punkty za posiadanie odpowiedniego bonusu (np. z szybko?ci)
??????Podpunkty nie kumuluj? si?.
?5.5. Je?eli obaj gracze otrzymaj? wynik, który pozwoli im na dostrze?enie znicza i obaj zdecyduj? si? na z?apanie go, dochodzi do wy?cigu.
?5.6. W wy?cigu ka?dy z szukaj?cych wykonuje rzut kostk? k100; do wyniku z kostki dodajemy:
???A. Wszystkie punkty z U
???B. + 5 za posiadan? specjalizacj? z Miotlarstwa
???C. + 10 za bonus z szybko?ci
???D. + 12 za bonus ze spostrzegawczo?ci.

Faule
?6.1. TBD.
[/T?o]


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości